top of page
Privacyverklaring

Karin Scharff, psychodynamisch therapeut en rouwbegeleider, Hof van Batenstein 9 (4e etage), 4131 HB Vianen

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Sterre Vianen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Sterre Vianen een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die  na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Privacy waarborgen

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

Gegevens dossier

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

 

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.

De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO0, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats.

 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.

 • Verzekering en/of polisnummer.

 • De datum van de behandeling.

 • Een korte omschrijving van de behandeling.

 • Prestatiecode.

 • De kosten van het consult.

 

Samenwerking met andere organisaties

Vanuit de praktijk werkt Sterre Vianen samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

 • Mijn Diad - digitale patiënten/cliënten administratie

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw device (computer/telefoon/tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Cookies die de website van Sterre Vianen gebruikt

"XSRF-TOKEN" - Deze cookie wordt gebruikt wegens veiligheidsredenen. Deze cookie is een sessie-cookie die blijft staan zolang u uw browser open houdt en daarom vervalt deze cookie nadat u uw browser sluit. 

"hs" - Deze cookie wordt gebruikt wegens veiligheidsredenen. Deze cookie is een sessie-cookie die blijft staan zolang u uw browser open houdt en daarom vervalt deze cookie nadat u uw browser sluit. 

"bSession" - Deze cookie wordt gebruikt om de effectiviteit van het systeem te meten. Deze cookie vervalt na 30 minuten.

"ssr-caching" - Deze cookie wordt gebruikt om te indiceren vanuit welk systeem de website is weergegeven. Deze cookie is een tijdelijke cookie en vervalt na 1 minuut. 

"fedops.logger.sessionid" - Deze cookie is geplaatst voor metingen met betrekking tot stabiliteit en performantie van het systeem. Deze cookie vervalt na 12 maanden. 

"svSession" - Deze cookie identificeert unieke bezoekers en houdt de sessies van een bezoeker op een site bij. Deze cookie vervalt na 12 maanden. 

 

Voor meer informatie, klik hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sterre Vianen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Sterre Vianen (info@sterrevianen.nl) of telefonisch 06-2885 1073.

Sterre Vianen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk.

 • Cliëntenadministratie en het versturen van de facturen wordt gedaan via een beveiligde derden (MijnDiad).

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-12-2022

Sterre Vianen kan deze privacyverklaring aanpassen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page